Auktorisation

Bli  auktoriserad terapeut i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Samma grundkriterier som kompetensutvecklad.  Ska ha varit yrkesverksam minst 50 % i minst två år efter avslutad utbildning. Behöver basmedicinska kunskaper jämförbart med 60 högskolepoäng utöver terapiundervisningen eller terapirelevanta likvärdiga alternativ (60 hp). Rekommendationsbrev av två kvalitetssäkrade terapeuter eller andra personer med yrkesmässig kontakt.

Krav för att bli utnämnd till auktoriserad kroppsterapeut:

• Medlemmen ska vara yrkesverksam medlem i Kroppsterapeuterna enligt beslutade kvalitetsnivåer.

• Medlemmen ska ha varit yrkesverksam minst 50 % i minst två år efter avslutad utbildning och bifoga registrerings- och/eller anställningsbevis.

• Medlemmen ska uppträda i enlighet med förbundets Etiska regler.

• Medlemmen ska ha gjort Kroppsterapeuternas validering enligt klassificeringsnivå 2.

• Medlemmen ska ha basmedicinska kunskaper eller yrkesrelevanta kunskaper på 60hp utöver yrkesrelevanta utbildningen. Den basmedicinska utbildningen skall omfatta minst ämnena anatomi, biokemi, cellbiologi/histologi, fysiologi, neurologi, näringslära, patologi, ögon/öron/näsa/hals, psykologi, sjukdomslära samt medicinsk etik. Sammanlagt skall kunskapen inom ämnena ligga på en nivå mellan sjuksköterska och läkare. Som underlag ska du bifoga ansökan med kursplan där varje ämne anges med innehåll, antal klock- eller lektionstimmar.

• Medlemmen ska ha gott renommé och tillhandahålla god kvalité i arbetet. Detta ska styrkas skriftligen genom rekommendationsbrev av två välrenommerade terapeuter eller andra personer som har yrkesmässig kontakt med dig som medlem, innehållande namn och telefonnummer på rekommendationsgivarna.

 Tveksamma fall

Vid tveksamma fall kan auktorisationsrådet föreslå dig att avlägga ett teoretiskt och/eller praktiskt prov som bekräftar din lämplighet.

 Ansökan

Ansökan om auktorisation skickas till: Kroppsterapeuternas Yrkesförbund Auktorisationsansökan Maria Bangata 4, 118 63 Stockholm

Auktorisationsråd

Förbundets styrelse utser en auktorisationsansvarig som i sin tur utser/anlitar två sakkunniga som tillsammans bildar auktorisationsråd. Rådet kan vid behov anlita annan sakkunnig. Auktorisationsrådet informerar styrelsen om fattat beslut.

Kostnad

Kostnad för auktorisation är 2 500 kr. Auktorisationsbevis samt diplom på nivå 3 i Kroppsterapeuternas kompetensutveckling ingår.

Rätt att använda titeln

När du fått besked att din ansökan blivit tillstyrkt har du rätt att använda dig av titeln Auktoriserad Kroppsterapeut. Återkallande av auktorisation kan göras om medlemmen ej längre bedöms uppfylla auktorisationskraven.

Konvertering av auktorisation

Att konvertera sin auktorisation som medlem från annan organisation till auktorisationen i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är möjlig. Kravet ska vara lägst i den nivå som i Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds auktorisation. Kostnaden är 500 kr för auktorisationsbeviset som utfärdas från kansliet