Certifikat 3 – Auktoriserad

 

Kriterier för att bli utnämnd till auktoriserad kroppsterapeut:

• Medlemmen ska vara yrkesverksam medlem i Kroppsterapeuterna enligt beslutade kvalitetsnivåer.

• Medlemmen ska inneha sigill nummer två, kompetensutvecklad.

• Medlemmen ska ha varit yrkesverksam minst 50 procent i minst tre år i sin profession och bifoga registrerings- och/eller anställningsbevis.

• Medlemmen ska uppträda i enlighet med förbundets Etiska regler.

• Medlemmen ska ha basmedicinska kunskaper eller yrkesrelevanta kunskaper på 60hp utöver yrkesrelevanta utbildningen. Den basmedicinska utbildningen skall omfatta minst ämnena anatomi, biokemi, cellbiologi/histologi, fysiologi, neurologi, näringslära, patologi, ögon/öron/näsa/hals, psykologi, sjukdomslära samt medicinsk etik. Sammanlagt skall kunskapen inom ämnena ligga på en nivå mellan sjuksköterska och läkare. Som underlag ska du bifoga ansökan med kursplan där varje ämne anges med innehåll, antal klock- eller lektionstimmar.

• Medlemmen ska ha gott renommé och tillhandahålla god kvalité i arbetet. Detta ska styrkas skriftligen genom rekommendationsbrev av två välrenommerade terapeuter eller andra personer som har yrkesmässig kontakt med dig som medlem, innehållande namn och telefonnummer på rekommendationsgivarna.

 Tveksamma fall

Vid tveksamma fall kan auktorisationsrådet föreslå dig att avlägga ett teoretiskt och/eller praktiskt prov som bekräftar din lämplighet.

 Ansökan

Ansökan om auktorisation mejlas till: info@kroppsterapeuterna.se

Auktorisationsråd

Förbundets styrelse utser en auktorisationsansvarig som i sin tur utser/anlitar två sakkunniga som tillsammans bildar auktorisationsråd. Rådet kan vid behov anlita annan sakkunnig. Auktorisationsrådet informerar styrelsen om fattat beslut.

Kostnad

Kostnad för auktorisation är 2 500 kr. Auktorisationsbevis samt samt sigill nummer 3 ingår.

Rätt att använda titeln

När du fått besked att din ansökan blivit tillstyrkt har du rätt att använda dig av titeln Auktoriserad Kroppsterapeut. Återkallande av auktorisation kan göras om medlemmen ej längre bedöms uppfylla auktorisationskraven.

Konvertering av auktorisation

Att konvertera sin auktorisation som medlem från annan organisation till auktorisationen i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är möjlig. Kravet ska vara lägst i den nivå som i Kroppsterapeuternas Yrkesförbunds auktorisation. Kostnaden är 500 kr för auktorisationsbeviset som utfärdas från kansliet