Publicerad juni 01, 2015

Nationell referensram för kvalifikationer kan bli verklighet

Kroppsterapeuterna har under de senaste åren haft kontinuerliga kontakter med Myndigheten för yrkeshögskolan för att diskutera hur ett framtida kvalifikationsramverk skulle kunna se ut för vår bransch. Tillsammans med andra organisationer arbetar Kry fortlöpande med kartläggning av kvalitetsnivåer inom friskvård och hälsa. Ett arbete som i förlängningen skulle kunna leda till ett nationellt register över kvalitetssäkrade yrkesutövare i branschen. Nu finns hopp om att detta kan bli verklighet då regeringen nyligen överlämnat en proposition till riksdagen där man bedömer att en nationell referensram bör införas.

Syftet med referensramen är att underlätta jämförelse av kvalifikationer både nationellt och internationellt för enskilda personer, arbetsgivare och utbildningsanordnare. Den nationella referensramen föreslås inrättas i två steg, först inom grundskola, gymnasieskola och högskola. I nästa steg blir det möjligt för andra utbildningsanordnare, inom exempelvis fackförbund, näringsliv och organisationer att ansöka om nivåplacering i referensramen. Myndigheten för yrkeshögskolan blir prövande instans. Förhoppningen är att referensramen, som bedöms kunna träda i kraft vid årsskiftet, ska underlätta validering och rörlighet på arbetsmarknaden.