Hållbarhetsarbete

 

Agenda 2030 - de 17 globala målen

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030 med syfte att förbättra vår värld. I målen integreras de tre dimensionerna av hållbarhet; social, ekonomisk och miljömässig. Här ryms bland annat mål som strävar efter att åstadkomma god hälsa och välbefinnande för alla människor samt främja ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor. Dessa mål utgör tillsammans en holistisk vision för att skapa en hållbar framtid. Läs mer om de globala målen.  

Förbundets hållbarhetsarbete
Kroppsterapeuterna har en tydlig vision och långsiktiga strategier för att förbättra våra medlemmars villkor. Från hösten 2022 inkluderar vår vision också de globala hållbarhetsmålen. Som den  ledande aktören inom friskvård vill vi i vårt hållbarhetsarbete prioritera följande mål:

 

FN: ”God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar"

För Kroppsterapeuterna betyder detta att vi i vår verksamhet arbetar fullt ut dels med att vår personal och våra medlemmar är vid god hälsa, dels att våra klienter blir långsiktigt friskare.

 

FN: ”Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor. Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle.”

För Kroppsterapeuterna innebär det att alla våra medlemmar har en kvalitetssäkrad utbildning. Vi ska även uppmuntra och motivera våra medlemmar, partnerskolor samt andra samarbetspartners att arbeta och utbilda mot relevanta hållbarhetsmål.

 

FN: ”Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö.”

För Kroppsterapeuterna betyder det att såväl personal som våra medlemmar ska ha trygga arbetsvillkor, och kunna försörja sig på sitt yrke. Ekonomisk tillväxt kan motiveras om det inte försämrar villkoren för miljö och klimat.

 

FN: ”Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.”

För Kroppsterapeuterna innebär det att vi gör medvetna val av utrustning och transporter, så att de har så låg belastning på miljö och klimat som möjligt. Vi tror att högre kvalitet innebär längre livslängd, något som gynnar både människor och miljö.