Stadgar

Förbundets stadgar

 Stadgar för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund antagna vid årsmöte 2008-04-19:

§ 1. Förbundet
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är religiöst och partipolitiskt obundet.

Förbundets ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som kroppsterapeuter.

§ 2. Medlemskap
Som medlem kan den antas som har adekvat utbildning i en eller flera kroppsterapier samt den utbildning bland annat anatomi, fysiologi och sjukdomslära som styrelsen prövar lämplig. Som studerandemedlem kan den antas som styrelsen prövar lämplig.

En medlem som mot betalning utför kroppsterapeutisk behandling är yrkesverksam.

En medlem förbinder sig att iakttaga förbundets etiska regler och att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad för alternativmedicinsk verksamhet.

Medlemsavgift bestäms vid årsmöte.

En medlem som inte uppfyller villkoren enligt ovan eller inte betalt fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom en medlem som eljest skadar förbundet.

I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

En medlem kan hänskjuta frågor om medlemskap till årsmötet för avgörande.

§ 3. Verksamheten
Förbundets verksamhetsår är kalenderår.

Årsmöte ska äga rum före april månads utgång och ska utlysas minst 3 månader i förväg.

Extra årsmöte ska hållas om årsmötet eller styrelsen beslutar detta eller om 1/4 av förbundets medlemmar skriftligen begär det.

En motion till årsmötet ska vara inkommen till styrelsen senast 2 månader före årsmötet.

Omröstningar och val sker öppet inom förbundet. Val kan dock ske genom sluten omröstning om detta begärs.

En medlem kan rösta genom fullmakt. Endast en annan medlem kan dock vara befullmäktigad och endast för en fullmaktsgivare vid varje tillfälle. Beslut fattas med enkel majoritet då intet annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör förbundsordförandens röst.

§ 4. Styrelsen
Styrelsen består av en ordförande, med mandatperiod på ett år, och fyra, sex eller åtta övriga ledamöter, som väljs med mandatperiod på två år. Vid årsmöte väljs/omväljs ordförande samt halva antalet ledamöter. (Övergångsbestämmelser kommer att gälla på årsmötet 2009 enligt beslut 2008.)

Styrelsen svarar för förbundets löpande verksamhet och dess räkenskaper samt företräder förbundet. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, var för sig av ordföranden och de personer styrelsen beslutar.

§ 5. Revisorer
Förbundet utser vid årsmötet för ett år i taget två revisorer varav den ene ska vara förbundsmedlem och den andre en godkänd eller auktoriserad revisor. För den interne revisorn utses en suppleant.

§ 6. Stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av årsmöte och med 2/3 majoritet.

Förbundet kan upplösas om två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet beslutar det.

Ett sådant beslut ska även innefatta beslut om hur förbundets tillgångar ska disponeras för att bäst främja de i § 1 angivna ändamålen.