Lagar och regler för kroppsterapeuter

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården


 Utdrag ur Patientsäkerhetslagen (2010:659)

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder 1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

  1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
  2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
  3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
  4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
  5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
  6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
  7. prova ut kontaktlinser.

 

Miljöbalken

Miljöbalken (1998:808), ibland förkortad MB, trädde i kraft den 1 januari 1999.

Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan.

Hygienregler

För att förhindra smittspridning och säkerställa en god hygien hos bl a kroppsterapeuter finns lagar och regler kring detta. Alla kroppsterapeuter som bedriver verksamhet omfattas av reglerna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (eller motsvarande) i den kommun där du bedriver verksamhet/har din lokal är tillsynsmyndighet och kontrollerar att reglerna följs.  Med stöd av lagen kan de ställa krav på din lokals utformning och hur du sköter din verksamhet. Läs mer.


Patientdatalagen

Reglerna för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården samlas i patientdatalagen, en ny lag som trädde i kraft den 1 juli 2008 och som ersätter vårdregisterlagen och patientjournallagen.


Information om Personuppgiftslagen.