Medlemsansökan

OBS! Innan du fyller i din medlemsansökan ber vi dig läsa igenom vad GDPR – den nya dataskyddsförordningen, som börjar gälla den 25 maj 2018, innebär för dig som medlem i Kroppsterapeuterna. Till information om GDPR

1. Söker medlemskap som

Läs mer om olika medlemsformer

 Elev Yrkesverksam - egen företagare Yrkesverksam - anställd

2. Medlemskap fr o m datum

Observera att medlemskapet är bindande per kalenderår.

3. Jag betalar medlemsavgift via

 Autogiro (1 gång/mån, medgivande ifylles nedan)*
* I undantagsfall finns möjlighet till halvårsfaktura. Autogiro kan ej ges vid elev, yrkesverksam med annan försäkring och vilande medlemskap.

Autogirouppgifter

Jag har tagit del av och godkänner villkoren för autogiro (Klicka för att läsa)

4. Uppgifter om dig


5. Uppgifter om ditt företag

6. Utbildningar

(Påbörjade eller avslutade)


Bifoga diplom i något av filformaten Pdf, Jpg, Jpeg och max 5Mb7. Försäkring

Läs om förebundets försäkringar här
 Jag önskar förbundets Grundförsäkring.  Jag önskar förbundets Plusförsäkring. (förutsätter Grundförsäkring).  Jag önskar förbundets Tilläggsförsäkring.  Jag är anställd och arbetsgivaren betalar behandlingsskadeförsäkring för mig.  Min arbetsgivare har försäkring genom Nordic Gruppförsäkring.  Jag har försäkring som innehåller ansvars- och behandlingsskadeförsäkring i annat bolag

8. Godkännande, sökande

Jag har tagit del av förbundets Stadgar och Etiska regler (Klicka för att läsa) och förbinder mig härmed att vara medlem per kalenderår.

Stadgar för Kroppsterapeuternas Yrkesförbund antagna vid årsmöte 2007-04-21:

§ 1. Förbundet
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är religiöst och partipolitiskt obundet.

Förbundets ändamål är att tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen som kroppsterapeuter.

§ 2. Medlemskap
Som medlem kan den antas som har adekvat utbildning i en eller flera kroppsterapier samt den utbildning bland annat anatomi, fysiologi och sjukdomslära som styrelsen prövar lämplig. Som studerandemedlem kan den antas som styrelsen prövar lämplig.

En medlem som mot betalning utför kroppsterapeutisk behandling är yrkesverksam.

En medlem förbinder sig att iakttaga förbundets etiska regler och att som yrkesverksam vara ansvarsförsäkrad för alternativmedicinsk verksamhet.

Medlemsavgift bestäms vid årsmöte.

En medlem som inte uppfyller villkoren enligt ovan eller inte betalt fastställd medlemsavgift kan uteslutas liksom en medlem som eljest skadar förbundet.

I frågor om medlemskap beslutar styrelsen.

En medlem kan hänskjuta frågor om medlemskap till årsmötet för avgörande.

§ 3. Verksamheten
Förbundets verksamhetsår är kalenderår.

Årsmöte ska äga rum före april månads utgång och ska utlysas minst 3 månader i förväg.

Extra årsmöte ska hållas om årsmötet eller styrelsen beslutar detta eller om 1/4 av förbundets medlemmar skriftligen begär det.

En motion till årsmötet ska vara inkommen till styrelsen senast 2 månader före årsmötet.

Omröstningar och val sker öppet inom förbundet. Val kan dock ske genom sluten omröstning om detta begärs.

En medlem kan rösta genom fullmakt. Endast en annan medlem kan dock vara befullmäktigad och endast för en fullmaktsgivare vid varje tillfälle. Beslut fattas med enkel majoritet då intet annat anges i dessa stadgar. Vid lika röstetal avgör förbundsordförandens röst.

§ 4. Styrelsen
Styrelsen består av en ordförande, med mandatperiod på ett år, och fyra, sex eller åtta övriga ledamöter, som väljs med mandatperiod på två år. Vid årsmöte väljs/omväljs ordförande samt halva antalet ledamöter. (Övergångsbestämmelser kommer att gälla på årsmötet 2009 enligt beslut 2008.)

Styrelsen svarar för förbundets löpande verksamhet och dess räkenskaper samt företräder förbundet. Styrelsen är beslutsmässig då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.

Förbundets firma tecknas, förutom av styrelsen, var för sig av ordföranden och de personer styrelsen beslutar.

§ 5. Revisorer
Förbundet utser vid årsmötet för ett år i taget två revisorer varav den ene ska vara förbundsmedlem och den andre en godkänd eller auktoriserad revisor. För den interne revisorn utses en suppleant.

§ 6. Stadgarna
Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut av årsmöte och med 2/3 majoritet.

Förbundet kan upplösas om två på varandra följande årsmöten med 2/3 majoritet beslutar det.

Ett sådant beslut ska även innefatta beslut om hur förbundets tillgångar ska disponeras för att bäst främja de i § 1 angivna ändamålen.

Etiska regler för medlemmar i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund

Medlemmen har genom sitt medlemskap och som representant för den professionella kroppsterapibranschen i Sverige förbundit sig att följa de etiska och samhälleliga regler som beskrivs här.

Medlemmen och kundernas integritet

 •  Medlemmen uppfattar, förstår och respekterar kundernas behov av integritet.
 •  Medlemmen särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.
 • Medlemmen har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

Medlemmen och yrkesrollen

 • Medlemmen inser sitt ansvar i arbetet med kunderna.
 • Medlemmen arbetar alltid för kundernas hälsa och välbefinnande.
 • Medlemmen utövar det som han eller hon är utbildad inom.
 • Medlemmen rekommenderar annan behandling när kunderna så behöver, till exempel till hälso- och sjukvården.
 • Medlemmen genomför endast motiverade undersökningar.
 • Medlemmen ger inte behandlingar som kunderna inte behöver eller vill ha.

Medlemmen och samhället

 • Medlemmen uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter eller kollegor.
 • Medlemmen har kunskaper om de lagar och avtal som berör verksamheten.
 • Medlemmen med eget företag följer god företagssed.
 • Medlemmen är seriös i sin prissättning.
 • Medlemmen marknadsför sig sakligt och korrekt.
 • Medlemmen är seriös i sin prissättning.
 • Medlemmen marknadsför sig sakligt och korrekt.

 

 

Medgivande till betalning via Autogiro/Personkonto

Jag medger att uttag får göras från mitt angivna bankkonto/ personkonto på begäran av Kroppsterapeuterna för betalning via Autogiro. I december månaddragning görs även uttag för nästkommande kalenderårs medlemsavgift i förskott.

Kontoförande bank är inte skyldig att pröva behörigheten av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Uttag belastar mitt konto enligt kontoförande banks regler. Meddelande om uttag får jag från kontoförande bank. Medgivandet kan på min begäran överflyttas till annat konto i kontoförande bank eller till konto i annan bank.

För uttag gäller dessutom följande: Jag ska se till att täckning finns på kontot för betalning på förfallodagen. Saknas behållning kommer Kroppsterapeuterna göra ytterligare uttagsförsök under de kommande tre vardagarna. Information om antalet uttagsförsök lämnas av Kroppsterapeuterna. Kroppsterapeuterna får begära uttag från mitt konto på förfallodagen om jag senast åtta vardagar före förfallodagen fått meddelande om belopp, förfallodag och betalningssätt, eller om jag godkänt uttaget i samband med köp eller beställning av vara eller tjänst.

Jag kan stoppa ett enskilt uttag genom att kontakta Kroppsterapeuterna senast 8 vardagar före förfallodagen, alla uttag avseende medgivandet genom att kontakta banken senast en vecka före förfallodagen. Medgivandet gäller tillsvidare.

Vid återkallelse av medgivande kontakta Kroppsterapeuterna eller kontoförande bank. Medgivandet upphör senast fem vardagar efter att återkallelsen kommit kontoförande bank eller Kroppsterapeuterna tillhanda.

Kontoförande bank och Kroppsterapeuterna har rätt att avsluta anslutningen till Autogiro trettio dagar efter det att kontoförande bank/ Kroppsterapeuterna underrättat mig. Kontoförande bank och Kroppsterapeuterna har dock rätt att omedelbart avsluta min anslutning till Autogiro om jag vid upprepade tillfällen inte har haft tillräcklig kontobehållning på förfallodagen eller om det konto som medgivandet avser avslutats.

Observera att medlemskapet och betalningsskyldigheten löper till nästkommande halvårsskifte och måste sägas upp skriftligt i förskott. Läs mer om uppsägning av medlemskap på vår hemsida www.kroppsterapeuterna.se

 

 

Tack för din medlemsansökan

Vi är mycket glada över ditt intresse att bli medlem i Kroppsterapeuterna. Vi kommer nu att granska din ansökan och återkommer till dig om vi har kompletterande frågor. Annars får du inom kort ett välkomstbrev med medlemsbevis och kvalitetssäkran till din hemadress.