Tillstånd

Hygienregler

 För att förhindra smittspridning och säkerställa en god hygien hos bl a kroppsterapeuter finns lagar och regler kring detta. Alla kroppsterapeuter som bedriver verksamhet omfattas av reglerna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden (eller motsvarande) i den kommun där du bedriver verksamhet/har din lokal är tillsynsmyndighet och kontrollerar att reglerna följs.  Med stöd av lagen kan de ställa krav på din lokals utformning och hur du sköter din verksamhet.

Hygienhäfte

 

Anmälningsplikt

Den som bedriver stickande/skärande verksamhet där det finns risk för blodsmitta, t ex akupunktur (även öron) och fotvård måste göra en anmälan till tillsynsmyndigheten när verksamheten startas upp. Blanketter för detta brukar finnas på kommunens hemsida och på kommunens kontor.

Om du är kroppsterapeut utan stickande/skärande moment t ex massör, shiatsuterapeut etc. behöver du inte kontakta kommunen innan du startar. Däremot ska du följa de regler som finns. Tillsynsmyndigheten har möjlighet att kontrollera din verksamhet och ställa krav på dig om det t ex kommer in klagomål eller kommunen gör en tillsynsaktivitet. Om du ändrar befintlig verksamhet till anmälningspliktig (t ex en massör som kompletterar med akupunktur eller en zonterapeut som börjar med medicinsk fotvård) måste du anmäla detta till kommunen.

 

Avgifter

Kommunen har möjlighet att ta ut avgifter för anmälan av hygienlokal, kontroller och tillsynsbesök. Kommunfullmäktige fastställer taxan, så olika kommuner har olika avgifter/taxor. Den som bedriver anmälningspliktig verksamhet utan att anmälan gjort till kommunen kan komma att få betala en s k miljösanktionsavgift (straffavgift) på 3000 kr.

 

Ambulerande verksamhet

Även du som bedriver ambulerande verksamhet, t ex ute på företag omfattas av reglerna.

 

Egenkontroll

För att kunna visa att du tar tillräcklig hänsyn till hälsa och miljö och för att underlätta din redovisning om du blir kontrollerad, bör du ha egenkontroll. Detta innebär att du har en skriftlig redovisning över vem som ansvara för vad, skriftliga hygienrutiner (städning, rengöring av verktyg etc.) samt en förteckning över kemiska produkter i din verksamhet.

 

Ytterligare information

Alla kommuner ska bedriva tillsyn. Tillsynsaktivitet, taxor och prioriteringar skiljer sig ibland väldigt mycket från kommun till kommun. Om du har frågor kring hur det fungerar hos dig, så kontakta ditt lokala miljö- och hälsoskyddskontor.

 

Länkar:

Socialstyrelsens allmänna råd om yrkesmässig hygienisk verksamhet SOSFS2006:4

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Förordning om egenkontroll (1998:901)

Här kan du läsa om fler lagar som berör dig


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

 

Patientsäkerhetslagen (2010:659)

Här är ett utdrag ur Patientsäkerhetslagen

5 kap. Begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder 1 § Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta eller föreskriva någon av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte:

  1. behandla sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen (2004:168) är anmälningspliktiga sjukdomar,
  2. behandla cancer och andra elakartade svulster, diabetes, epilepsi eller sjukliga tillstånd i samband med havandeskap eller förlossning,
  3. undersöka eller behandla någon annan under allmän bedövning eller under lokal bedövning genom injektion av bedövningsmedel eller under hypnos,
  4. behandla någon annan med radiologiska metoder,
  5. utan personlig undersökning av den som sökt honom eller henne, lämna skriftliga råd eller anvisningar för behandling,
  6. undersöka eller behandla barn under åtta år, eller
  7. prova ut kontaktlinser.